جستجو :
نمایش نتیجه جستجو
خیام کابل خراسان
اطلاعات اصلی
سید هاشم حسینی مقدم
خیام کابل خراسان
فعالیت
صنعتی
روسیه
اطلاعات تماس
43212000-6
43212246
sjhm.khayam@gmail.com
نیشابور- بلوار رسالت غربی- جنب صنایع خیام الکتریک
khayamelectric.ir
اطلاعات تکمیلی صادر کننده
مصاحبه و بازدید اتحادیه