تاریخ درج مطلب:1397/04/20 ساعت:10:59:24 تعداد بازدید: 35
​انواع روشهای بازگردانی ارز حاصل از صادرات

صادرکنندگان موظفند 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت دو ماه (بر اساس اصلاحیه اخیر) از تاریخ صدور پروانه به چرخه تجاری بازگردانی کنند